Συνάντηση ΠΣΟ με τον Υπουργό Υγείας για άμεση υλοποίηση των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου κ. Σάλτα Αθανάσιου, του Ταμία κ. Βέττου Δημήτριου και του Νομικού Συμβούλου κ. Παραρά Αλέξιου του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών με τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη Άδωνη.

Μία παραγωγική πρώτη συνάντηση με επίκεντρο της συζήτησης όλα τα θέματα που απασχολούν την κατοχύρωση , την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών υπέβαλε στον Υπουργό Υγείας ατζέντα δράσεων και ζήτησε την άμεση υλοποίηση των θεμάτων που τον απασχολούν.

Θέματα που τέθηκαν είναι τα εξής:

1/ Η εισαγωγή ειδικών διατάξεων σε Νόμο του Υπουργείου Υγείας όπου πρόκειται να καλυφθεί το υπαρκτό νομοθετικό κενό αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση όσων αντιποιούνται του οδοντοτεχνικού τίτλου και επαγγέλματος ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομίμου ασκήσεώς του.

2/ Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στον ΠΣΟ από τις Περιφέρειες ανά την Ελλάδα για την αδειοδότηση οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

3/ Οι τροποποιήσεις και προσθήκες του ιδρυτικού Νόμου του ΠΣΟ (Ν.4461/2017), όπως η ετήσια ανανέωση και καθιέρωση της Κάρτας Νομίμου Εργαστηρίου και η ύπαρξη πρόβλεψης για την απαλλαγή της εν λόγω υποχρέωσης όσων δεν ασκούν αποδεδειγμένα το οδοντοτεχνικό επάγγελμα (στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να καθιερωθεί η αναστολή βεβαίωσης και είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών υπέρ όσων οδοντοτεχνιτών αποδεδειγμένα δεν ασκούν το επάγγελμα).

4/ Ο ριζικός εκσυγχρονισμός του βασικού Νόμου 1666/1986, προκειμένου να οριοθετηθεί και να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και να προσαρμοστεί με διατάξεις που αρμόζουν στα νέα επιστημονικά – τεχνικά δεδομένα και στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

5/ Η αναπροσαρμογή της κοστολόγησης εργασιών (κατώτατο τιμολόγιο) με βάση τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 8988/04-02-2019 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 384), η οποία έχει εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου 1666/1986

6/ Την επιτακτική ανάγκη για άμεση πρόσληψη ικανού αριθμού οδοντοτεχνιτών σε φορείς του δημόσιου τομέα υγείας (μόνιμους, συμβασιούχους, επικουρικούς). Η επίλυση του ζητήματος της παρατηρούμενης υποστελέχωσης (εξ απόψεως οδοντοτεχνιτών) σε φορείς του δημόσιου τομέα θα συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην γενικότερη αναβάθμιση των παρεχομένων οδοντοτεχνικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Και οι δύο πλευρές δήλωσαν την δέσμευση τους να αναπτύξουν μια στενή συνεργασία.

Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του δήλωσε τον εποικοδομητικό χαρακτήρα της συζήτησης και έχοντας λάβει υπόψιν του το υπόμνημα του ΠΣΟ , δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τα θέματα του κλάδου μας.