HAOMS 2019

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ομιλία & Master Classes

Days
Hours
Minutes
Seconds

Ομιλία & Master Classes

Εν όψει του HAOMS 2019 – Implants & Oral Surgery, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 26 Ιανουαρίου 2019, η Δημήτρης Μαυραειδόπουλος θα διοργανώσει δυο σεμινάρια.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25/01 με ομιλητή τον κυριο Σπυρίδωνα Σιλβέστρο – Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ ενώ το δεύτερο στις 26/01 με ομιλητή τον κύριο Γιώργο Ρωμανό – Professor of Periodontology at Stony Brook University.

Ομιλία & Master Class

Ρωμανός Γιώργος

Professor of Periodontology at Stony Brook University

14:30 – 15:30

« Biology and practice of immediate loading of dental implants»

Immediate loading of dental implants is an evidence-based treatment concept for different clinical case scenarios, when implant initial stability is achieved. The lecture presents the scientific basis of this concept as well as long-term clinical data based on various clinical studies. Based on histological studies in animals and patient clinical case reports, the speaker will be able to accommodate the clinician’s needs, providing the required knowledge for the prerequisites for implant design, implant-abutment connection and perio-prosthetic recommendations.


«Βιολογία και πρακτική της άμεσης φόρτισης των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων» 

Η άμεση φόρτιση των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων είναι ένα αποδεδειγμένο σχέδιο θεραπείας για διάφορα κλινικά σενάρια, όταν έχει επιτευχθεί η εμφυτευματική αρχική σταθερότητα. Η ομιλία παρουσιάζει την επιστημονική βάση  του συγκεκριμένου σχεδίου θεραπείας καθώς και μακρόχρονα κλινικά δεδομένα βασιζόμενα σε διάφορες κλινικές μελέτες. Βασιζόμενος σε ιστολογικές μελέτες σε ζώα και σε κλινικές μελέτες πάνω σε ασθενείς, ο ομιλητής θα καλύψει τις ανάγκες του κλινικού, παρέχοντας την απαιτούμενη γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό του εμφυτεύματος, τη σύνδεση εμφυτεύματος –διαβλεννογονίου στηρίγματος και τις περιο-προσθετικές απαιτήσεις.

17:30 – 19:30

«Management of immediately loaded implants in conjunction with bone grafting»

Immediate loading of dental implants in compromised bone qualities and quantities has been presented in low number of clinical studies and case reports. Since the biology of this concept and the effects of loading forces on the bone have been proven in the molecular biology level, there is a need to provide sufficient information to the clinician in order to establish the successful platform and achieve long-term success. This Master Class is the foundation for the treatment protocols leading to this direction and presenting guidelines for grafting procedures in conjunction with immediate loading protocols.


«Διαχείριση των άμεσα φορτισμένων εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων» 

Η άμεση φόρτιση των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων σε περιπτώσεις, όπου συμβιβαζόμαστε ως προς την ποιότητα και την ποιότητα του οστού, έχει πολύ περιορισμένη παρουσία σε κλινικές μελέτες και περιστατικά. Από τη στιγμή που η βιολογία του συγκεκριμένου σχεδίου θεραπείας και τα αποτελέσματα των δυνάμεων φόρτισης ως προς το οστό έχουν αποδειχθεί σε επίπεδο μοριακής βιολογίας, υπάρχει ανάγκη να δοθεί στον κλινικό επαρκή πληροφόρηση ώστε να δημιουργήσει μια επιτυχημένη πλατφόρμα για μακρόχρονα επιτυχή αποτελέσματα. Αυτό το MasteClass είναι η βάση των θεραπευτικών πρωτόκολλων που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δοθούν guidelines για τη χρήση των οστικών μοσχευμάτων και σχετικών διαδικασιών σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο της άμεσης φόρτισης.

Για εγγραφές στα σεμινάρια: www.haoms2019.org

Professor of Periodontology at Stony Brook University, School of Dental Medicine; Director for LASER Education and Professor for Oral Surgery/Implant Dentistry in Frankfurt/Germany;

Fully trained in Periodontics, Prosthodontics and Oral Surgery in Germany and NY; Board Certified in Oral Surgery and Implant Dentistry in Germany; Certificate in Periodontology and AEGD (Univ. of Rochester); Diplomate by the American Board of Periodontology;

Associate Dean for Clinical Affairs at Stony Brook University, School of Dental Medicine (2012-2014); Professor of Clinical Dentistry at the Univ. of Rochester/NY (2007-2012); Professor and Director of Laser Sciences at NYUCD (2004-2007); Dental License in NY State and in Europe; PhD in connective tissue research and Postdoctoral degree (Dr. habil.) on Immediate Loading of Dental Implants.

Fellowship: American Association for Dental Research (AADR), Academy of Osseointegration, Int. College of Dentists, ICOI, ITI Foundation, American Society for Laser Medicine and Surgery, International Academy for Dental Facial Esthetics.

Editorial Board Membership in: Int J Oral Maxillofac Implants, Clin Implant Dent Related Res, J Prosthodontics, Odontology, Photomedicine Laser Surgery, Materials, Quintessence International, J Periodontology, Implant Dentistry etc.; more than 350 publications, 5 books; over 700 presentations worldwide; International scientific collaborations and teaching activities globally; lecturer in 52 countries; T.H. Maiman Award Recipient for best Laser Research 2016 by the Academy of Laser Dentistry.

Master Class

Σιλβέστρος Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ 

«Προετοιμασία μετεξακτικού φατνίου-διατήρηση ακρολοφίας για την τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος και προσθετικής αποκατάστασης της περιοχής»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εξαγωγή ενός δοντιού κινητοποιούνται διαδικασίες οστικής αναδιαμόρφωσης στο σύνολο του μετεξακτικού φατνίου.

Στο επίπεδο της φατνιακής ακρολοφίας επέρχεται απορρόφηση, η οποία συμβαίνει σε όλες τις διαστάσεις της, δηλαδή και σε εύρος και σε ύψος και η οποία έχει ως συνέπεια την μεταβολή στο αρχικό της περίγραμμα, ενώ όλα αυτά τα φαινόμενα διαδραματίζονται πιο έντονα στο παρειακό της τμήμα, δηλαδή το παρειακό πέταλο λόγω της παρουσίας του δεσμιδωτού οστού το οποίο απορροφάται μετά την εξαγωγή.

Επιπρόσθετα, η εξαγωγή ενός δοντιού έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των μαλακών ιστών. Οι ανωτέρω φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες που επισυμβαίνουν αμέσως μετά την οδοντική εξαγωγή σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς, δύνανται να δυσχεράνουν την αποκατάσταση της περιοχής με τη χρήση εμφυτευμάτων και απαιτείται η εφαρμογή ποικίλων αναπλαστικών τεχνικών για την αποκατάσταση αυτών των ελλειμμάτων.

Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά μέσα από τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την παρουσίαση κλινικών περιστατικών των γεγονότων που διαδραματίζονται αμέσως μετά την οδοντική εξαγωγή και των μεθόδων που εφαρμόζονται στην κλινική πράξη για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων που δύνανται να παραβλάψουν την αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα. Κατά κύριο λόγω θα αναλυθούν η κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση με τη χρήση διαφόρων τύπων μοσχευμάτων και η χρήση των μη απορροφήσιμων μεμβρανών(nPTFE).

Η εφαρμογή της κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης (GBR)  αποτελεί μία τεκμηριωμένη τεχνική διατήρησης, σε κάποιο ποσοστό, των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου, εμφανίζει όμως το μειονέκτημα του χρόνου επούλωσης που απαιτεί την παρέλευση 6 μηνών. Προβλέψιμα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση ξενομοσχευμάτων, αλλομοσχευμάτων και συνθετικών μοσχευμάτων. Η χρήση των μη απορροφήσιμων μεμβρανών προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα επίτευξης ανάπλασης στις ανοιχτές προσεγγίσεις διατήρησης της φατνιακής ακρολοφίας και στις ανοιχτές τεχνικές GBR με άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματά τους είναι χαμηλή πορότητα, κυτταρική προσκόλληση για τη διευκόλυνση της σταθερότητας του τραύματος, ικανοποιητική πυκνότητα προκειμένου να αποφευχθεί η μετανάστευση βακτηρίων στην εσωτερική δομή της μεμβράνης και η επακόλουθη επιμόλυνση, εύκολη, ατραυματική και ταχεία χειρουργική τεχνική GBR χωρίς κλείσιμο του τραύματος κατά πρώτο σκοπό καθώς και εύκολη και ατραυματική αφαίρεσή της και ευκολία στη διαμόρφωση  και προσαρμογή της στα διάφορα οστικά ελλείμματα.

Για εγγραφές στα σεμινάρια: www.haoms2019.org

Ο περιοδοντολόγος Δρ. Σπυρίδων Σιλβέστρος αποφοίτησε από την  Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1983 και το 1991 έλαβε τον τίτλο του «Διπλωματούχου Περιοδοντολόγου», από το  Πανεπιστήμιο TUFTS της Βοστώνης.

Το 1998 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2002 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Έχει λάβει μέρος σε 255 συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα περισσότερα από τα οποία ήταν ομιλητής, περισσότερες από 50 εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικά ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Είναι ενεργό μέλος των ακόλουθων εταιριών: American Dental Society of Europe, American Academy of Periodontology, European Association for Osseointegration, International College of Dentists, Εταιρεία Οδοντοματοστολογικής Ερεύνης, Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ελληνική Προσθετική Εταιρεία, Ελληνική Παιδοδοντιατρική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αποφοίτων Πανεπιστημίου Tufts, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης, Ελληνική Εταιρεία Στοματικών Εφαρμογών Laser, Ελληνική Εταιρία Σύγχρονης Οδοντιατρικής.

Οι τιμητικές διακρίσεις του κου Σιλβέστρου περιλαμβάνουν: 1ο βραβείο καλύτερου επιστημινικού άρθρου δημοσιευμένου στο Ελληνικό Οδοντιατρικό Περιοδικό το 2005, Βραβείο «Θ. Κουλουρίδης» Annual Grant of Procter & Gamble Hellas Ltd. Company. 1ο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσθετολογίας το 2007, 1ο βραβείο καλύτερης έρευνας στο 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας το 2010

Από το 1984 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, όπου ασχολείται αποκλειστικά με την θεραπεία ασθενών με περιοπροσθετικά προβλήματα και την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οδοντιατρικός Εξοπλισμός

Τηλέφωνο: 210 38 37 334 | Email: mavraid@otenet.gr

Για εγγραφές στα σεμινάρια: www.haoms2019.org